روان پویشی و روانکاوی

این مکتب (روان پویشی و روانکاوی) بر ناهشیار تأکید زیادی دارد. فروید شروع‌کننده این مسیر بود. طبق این تفکر، رفتار و عواطف ما یک شرایط ثابت ندارد و عملکرد پویا و دینامیک دارد.

پژوهش