رفتارگرایی و شناختی

تمرکز طرز فکر رفتارگرایی روی رفتار آشکار افراد است. آنها معتقدند تنها رفتار آشکار انسان قابل ارزیابی است و درونیات او برای علم تجربی ارزشی ندارند.

در مکتب شناختی همچنان تمرکز روی رفتار باقی ماند اما تعیین کننده‌ی رفتار را طرز فکر، باورها و کارکردهای شناختی می‌داند.