مکانیزم‌های دفاعی و خطاهای شناختی

ابزار روان‌شناختی که فروید معرفی کرد و طی آن ما واقعیت را منحرف کنیم تا اضطراب کمتری را تجربه کنیم. البته مکانیزم های دفاعی بعد از شکل‌گیری به‌نوعی دیگر اضطراب ایجاد می‌کنند. در این بخش به معرفی آنها می‌پردازیم.